Advokátska kancelária JUDr. Marián Novikmec
English  Germany úvod profil management zamerania kancelárie kontakt

Služby

Poskytujeme právne služby, predovšetkým v oblastiach Obchodného práva, Občianskeho práva (vlastníckeho, záväzkového, rodinného, dedičského práva, práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti), Pracovného práva a Správneho práva. V prípade potreby zastúpime záujmy poškodeného aj v oblasti Trestného práva.

Vybraným partnerom poskytujeme komplexné služby vo všetkých oblastiach práva.

Hlavné oblasti praxe


Obchodné právo
V rámci obchodného práva našim klientom poskytujeme kompletný servis pri riešení obchodnoprávnych vzťahov. Pre našich klientov vypracúvame obchodné zmluvy a všetky potrebné listiny v prípade zmeny právnej formy spoločnosti, splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku či likvidácii spoločnosti.

Občianske právo
Klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi vo všetkých občianskoprávnych sporoch a vyhotovujeme všetky druhy občianskoprávnych zmlúv.

Rodinné právo
Vypracujeme návrh na rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, zvýšenie / zníženie výživného či návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Naša advokátska kancelária naším klientom zabezpečí aj kvalifikované zastupovanie v týchto a ďalších konaniach pred súdom ako aj mimo neho.

Pracovné právo
Pre našich klientov vypracúvame rôzne pracovnoprávne dokumenty, predovšetkým pracovné zmluvy, dohody či iné listiny o právnych úkonoch, ktoré upravujú vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, zastupujeme klientov pri riešení pracovnoprávnych sporov v konaní pred súdmi.

Správne právo
V oblasti správneho práva zastupujeme našich klientov v konaniach pred štátnymi a správnymi orgánmi.